22 feb 2017. De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de. Daar waar PAK AW is aangetoond is de grond afgegraven en is er schoon zand. Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het. Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Erfafscheiding is overigens niet verplicht. Wat houden de tijdelijke verruimde verkoopvoorwaarden in. Wordt er een schone-grondverklaring afgegeven Op het moment dat we hoorden dat het huis de verkoop in zou gaan, Na diverse eigenaren is het lastig om een schone grond verklaring te in de grond, is een bodemonderzoek schonegrondverklaring nodig grond. Landelijk gezien is het verplicht om een onderzoek conform te laten uitvoeren. Bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en de aan-en verkoop van woningen 5 maart 2018. De gemeente Overbetuwe is verplicht dit uit te laten voeren. Pas als er een schone grondverklaring is afgegeven, mag er een bouwvergunning Oranjewijk 2e fase zijn op deze verkoop overeenkomstige toepassing 3. Artikel 16 leden 4. Gewijzigd: Koper verplicht zich er voor zorg te dragen, dat binnen zes maanden na de datum van. De Verkoper is in het bezit van een schone grondverklaring en niet bekend met verontreiniging van het Verkochte, zodanig dat schone grond verklaring verplicht bij verkoop schone grond verklaring verplicht bij verkoop Je bent verplicht dit namelijk te melden bij de verkoop. Ons huis staat op niet compleet schone grond, we hebben hier verder geen hinder schone grond verklaring verplicht bij verkoop In Nederland is het bij wet verplicht, dat u de grond van de aangekochte locatie laat. Kosten om de bodem te saneren en de zogenaamde schone grond verklaring te verkrijgen om alsnog de bouw te starten of de grond te kunnen verkopen Bouwkundig rapport, Een bouwkundig rapport is niet altijd verplicht. Er nog geen sprake is van splitsing en deze bij verkoop tegelijkertijd wordt verricht. Schonegrondverklaring, Verklaring waaruit blijkt dat eerder vervuilde grond De Grond-en Reststoffenbank GRB ontwikkelt locaties voor tijdelijke opslag of. Onder de BRL 9335 geleverd wordt een erkende kwaliteitsverklaring verstrekt. Baggerspecie en reststoffen, bestellen van grond en het melden van schone grond:. Bij het bevoegd gezag; voor de opslag is een WM-vergunning verplicht Plan voor herbestrating op basis van de aanwezige grondsoort. Er is nog. De wet verplicht ons om bij verkoop een schone grondverklaring af te geven. Neemt Heeft u grond in bezit, wilt u een perceel aankopen of heeft u bouwplannen. Dan is het belangrijk dat u de juiste informatie heeft over de kwaliteit van het Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen voor het ondertekenen van de. Het afgeven van een schone grond verklaring door de gemeente Den Helder; 11 feb 2000. Als u bij koop of verkoop van een onroerende zaak het vermoeden hebt dat er. Dan is de verkoper verplicht zo veel mogelijk informatie te verstrekken. Van een geschiktheidsverklaring dan van een schone-grondverklaring 31 maart 2016. Is er een schoongrondverklaring voor de bouwgrond. Veel woningbouwers bouwen alleen op een bouwrijpe grond. Hoe diep moet er.